Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021

  Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021. Theo đó, Chỉ thị có nội dung cụ thể như sau:  

  Năm 2020, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm. Các địa phương giao quân đủ số lượng, cơ bản đạt chất lượng; đã chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề chuyên môn để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; đồng thời sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được bổ sung và tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

  Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như là: Công tác nắm và quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ vào quân đội và tham gia Công an nhân dân có địa phương chưa tốt; công tác kiểm tra, giám sát, vận động tuyên truyền của các cấp, các ngành và các địa phương chưa được thường xuyên, chưa thực hiện tốt khâu "3 gặp, 4 biết", còn có trường hợp đề nghị tạm hoãn không đúng luật; việc sơ tuyển sức khỏe ở cơ sở hiệu quả thấp; công tác khám sức khỏe của một số Hội đồng khám cấp huyện tổ chức chưa chặt chẽ, còn sai sót, còn có trường hợp đủ điều kiện nhưng không tham gia nhập ngũ, kết luận một số trường hợp không đúng quy định, còn để bù đổi; các tiêu chí về sức khoẻ loại 1, loại 2, tỷ lệ đảng viên, công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng thấp hơn năm trước, nhiều địa phương phải khám bù, khám vét nhiều lần. Một số gia đình và thanh niên ý thức trách nhiệm thấp, tìm mọi biện pháp để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, gây khó khăn và lãng phí trong quá trình tuyển quân.

  Năm 2021, để bảo đảm công tác tuyển quân hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu đề ra, thực hiện tốt công tác tuyển quân “tròn khâu” tại địa phương với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, “giao người nào, chắc người đó”. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

  1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân năm 2021. Tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành sâu rộng trên toàn tỉnh, đặc biệt chú trọng tới công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, địa bàn vùng sâu, vùng xa, các địa bàn có nhiều khó khăn trong công tác tuyển quân, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, xây dựng khí thế thi đua sẵn sàng nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

  2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; vai trò của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, vai trò thường trực của cơ quan Quân sự, Công an, Y tế các cấp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2021, bảo đảm sự công bằng, dân chủ, khách quan đúng pháp luật, với mục tiêu: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu góp phần xây dựng cơ sở ổn định về chính trị”, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai danh sách công dân tham gia sơ tuyển, khám tuyển, miễn, hoãn nhập ngũ và gọi nhập ngũ tại trụ sở UBND cấp xã.

  3. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ động kiểm tra, đôn đốc các địa phương được giao phụ trách về công tác tuyển quân, chỉ đạo cơ quan chuyên môn ngành dọc cấp dưới tham mưu giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp trong triển khai các bước tuyển quân, hạn chế thấp nhất những sai sót, lấy cấp huyện, cấp xã làm cơ sở để đánh giá, giám sát chất lượng thanh niên trong quá trình tuyển quân. Sau mỗi đợt kiểm tra, tổng hợp báo cáo bằng văn bản về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.

  4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác sơ tuyển, khám tuyển, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xét duyệt việc miễn, tạm hoãn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

  Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân để thẩm tra hồ sơ, thống nhất chốt quân số, địa bàn và tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau tuyển quân.

  Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, bảo đảm giao quân đủ 100% chỉ tiêu. Sau khi hoàn thành công tác giao quân, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân; làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân liên quan.

  5. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo thực hiện xét duyệt tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ đúng Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA, ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an; Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an về Quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; chỉ đạo việc tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 của Bộ Công an. Tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ trong việc đăng ký, quản lý tốt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, tránh tình trạng công dân lợi dụng Luật Cư trú để trốn tránh thi hành nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính trị của công dân nhập ngũ năm 2021.

  6. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng, Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an. Chịu trách nhiệm về chất lượng sức khoẻ của công dân nhập ngũ năm 2021; nếu có công dân nhập ngũ bị trả về vì lý do sức khỏe phải có báo cáo giải trình làm rõ trách nhiệm trước UBND tỉnh.

  7. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân. Tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về trình độ học vấn của công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ và số công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, báo cáo UBND, thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp để phục vụ công tác xét duyệt và chịu trách nhiệm về thông tin trình độ học vấn trong công tác tuyển quân.

  8. Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn TNCSHCM các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp mình tổ chức “Hội trại tòng quân” nhằm tuyên truyền, giáo dục, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

  9. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa và Thể thao; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Bình phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới chuyên ngành tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân năm 2018, trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia bảo vệ Tổ quốc và các văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân năm 2021 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn trọng điểm... nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, tự giác đăng ký thực hiện nghĩa vụ của người công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

  10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan ngành dọc cấp dưới phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân theo chức trách nhiệm vụ được giao.

  11. UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp mình làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân tuổi 17 và tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nắm chắc nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở để giao chỉ tiêu tuyển quân gắn với địa bàn dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Triển khai tuyển quân chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai đúng quy định; nâng cao chất lượng giao quân đạt tỷ lệ sức khoẻ loại 1, loại 2 từ 75% trở lên; chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ số công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng từ 5% trở lên (đối với huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá từ 3%); không có "xã trắng" trong tuyển quân, mỗi địa phương cấp xã có ít nhất từ 02 công dân trở lên tham gia nhập ngũ; tỷ lệ bù đổi, loại trả dưới 0,2%, không có đào, bỏ ngũ. Tập trung ưu tiên tuyển chọn và gọi nhập ngũ số cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và số con em cán bộ, công chức, viên chức tham gia nhập ngũ từ 01% trở lên và từ 2% đảng viên trở lên so với chỉ tiêu giao quân, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân theo quy định, hạn chế thấp nhất về bù đổi.

  Giao quân đủ chỉ tiêu, đúng thời gian, tổ chức Lễ giao nhận quân trang nghiêm đúng nghi lễ quân đội, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và gia đình có công dân sẵn sàng nhập ngũ, đang phục vụ tại ngũ bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra khắc phục khó khăn, yên tâm công tác hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đúng quy định, bảo đảm trọng thể, trang nghiêm. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh về chỉ tiêu, chất lượng công tác tuyển quân năm 2021 của địa phương.

  12. Giao Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn độc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

  Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai thực hiện đạt chất lượng hiệu quả.

  Nguồn: Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 27/11/2020

   

  create

  PV / quangbinh.gov.vn

  Nguồn: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/chi-thi-cua-ubnd-tinh-ve-viec-tuye%CC%89n-cho%CC%A3n-go%CC%A3i-cong-dan-nha%CC%A3p-ngu%CC%83-va-thuc-hien-nghia-vu-cong-52941389.htm

  Bố Trạch: Xây dựng hơn 3.800ha cánh đồng mẫu lớn

  Bố Trạch: Xây dựng hơn 3.800ha cánh đồng mẫu lớn

  timer14/01/2021

  Đến thời điểm này, toàn huyện Bố Trạch đã xây dựng được hơn 3.800ha cánh đồng mẫu lớn với các loại cây trồng, gồm: lúa, sắn và lạc.

  Gương mặt vàng trong làng thi lại: Thi bằng lái xe 158 lần mới đỗ, tốn hết 112 triệu đồng tiền lệ phí

  Gương mặt vàng trong làng thi lại: Thi bằng lái xe 158 lần mới đỗ, tốn hết 112 triệu đồng tiền lệ phí

  timer13/01/2021

  Mặc dù thi trượt liên tiếp 157 lần, thanh niên vẫn kiên trì đi thi lần thứ 158, cuối cùng thì thần may mắn đã mỉm cười với anh.

  Quảng Bình với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

  Quảng Bình với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

  timer12/01/2021

  Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện và Quy chế khen thưởng thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm. Công tác giảm nghèo bền vững đã trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên hàng đầu, được cấp ủy, chính quyền các cấp quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; được Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên hưởng ứng, tuyên truyền, vận động và triển khai với những sản phẩm cụ thể, thiết thực thông qua các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng nghèo trị giá hàng trăm tỷ đồng.

  Nhộn nhịp khách du lịch tới Lào ngắm đào rừng mùa lạnh

  Nhộn nhịp khách du lịch tới Lào ngắm đào rừng mùa lạnh

  timer11/01/2021

  Để đáp ứng xu hướng ngày càng lớn của du khách đón đợt rét đầu mùa bằng việc chiêm ngưỡng đào rừng nở rộ dịp cuối năm, chính quyền tỉnh Huaphan thông báo sẽ tổ chức Hội hoa đào vào các ngày 11-12/1 tới đây.