Bồ nhí đ ánh vợ chảy m áu đầu, chồng ngồi im như người dưng gây xôn xao