Quảng Trị tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và học sinh THCS nghỉ học đến hết ngày 08/3 để phòng chống dịch Covid-19

  Ngày 28/2/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn số 277/SGDĐT-GDTrH-GDTX v/v xem xét học sinh trở lại trường tiếp tục học tập sau thời gian tạm nghỉ học để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến UBND tỉnh Quảng Trị, qua đó đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020 để phòng, chống dịch Covid-19.
  Thực hiện Công văn số 586/BGDDT-GDTrH ngày 27/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19, công văn số 155/SYT-NVY ngày 27/02/2020 của Sở Y tế Quảng Trị về việc trả lời Công văn số 263/SGDDT-GDTrH-GDTX của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét cho học sinh quay trở lại trường tiếp tục học tập. Cụ thể như sau:
  Học sinh trung học phổ thông và học viên GDNN-GDTX sẽ bắt đầu đi học trở lại từ ngày 03/3/2020;
  Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở sẽ bắt đầu đi học trở lại từ ngày 09/3/2020.
  Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

  Ngay sau đó UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 734/UBND-VX ngày 28/2/2020 trả lời công  văn số 277/SGDĐT-GDTRH-GDTX của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị gửi đến UBND tỉnh Quảng Trị.

  Như vậy, căn cứ theo công văn số 734/UBND-VX ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị thì trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020 để phòng chống dịch Covid-19.

  create

  KTD / Tin Nhanh Online